Vedtægter for Vapnagaard fodboldklub af 1972.

 

§ 1.

Klubbens navn er Vapnagaard fodboldklub af 1972, som kan forkortes til VFK 72.

§ 2.

Formålet er at dyrke fodboldspillet.

§ 2A.

Klubbens bestyrelse ansætter det antal trænere/holdledere, som de må anse for påkrævet.

§ 3.

Optagelse I/udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til klubbens kasserer.

§ 4.

I klubben optages såvel passive som aktive medlemmer.

§ 5.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 16 år, der betaler senior eller passivkontingent. Ungdoms spillere (under16 år) har stemmeret via deres forældre dog max 1 stemme pr. familie. Såfremt de har været medlem af klubben i 3 måneder at regne fra den sidste 1. januar. Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til tillidsposter. For at afgive stemme på generalforsamlingen, kræves personlig nærværelse. Afstemning sker skriftligt, hvis bare én af de tilstedeværende ønsker det. Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflerhed, jf. dog § 12 og § 13.

 

§ 6.

Generalforsamlingen skal afholdes i Helsingør Kommune og ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendig. Hvis 2/3 af klubbens medlemmer, skriftligt i anbefalet brev, retter henvendelse til klubbens formand med krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal han foranledige sådan en afholdt inden en måned, at regne fra henvendelsens modtagelsesdato.

§ 7.

Generalforsamlingen indkaldes via hjemmeside, sms eller andet elektronisk mediet, til klubbens stemmeberettigede medlemmer. Der skal gives varsel på mindst 14 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt meddelelse om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der i henhold til loven afgår, og hvilke der er villige til at modtage genvalg.

§ 8.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan fremsættes af alle klubbens stemmeberettigede medlemmer. Sådanne forslag skal udfærdiges skriftligt og være klubbens formand i hænde senest 3 dage før afholdelse af generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan afstemning alene finde sted om de på den udsendte dagsorden anførte punkter, rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne samt ændringsforslag, der knytter sig til disse to punkter.

§9.

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virke i der forgangne år. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab, der som minimum skal indeholde en fordeling af indtægter og udgifter, opdelt i hovedgrupper samt en specifikation af formuen.

§10.

Klubbens bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer, der af generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg på lige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige år. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. For samtlige personvalg kan genvalg finde sted. Såfremt en bestyrelses medlemmer, efter indkaldelse af de 2 suppleanter, ikke opnår et antal af 5, er de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer bemyndiget til, blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer, at supplere sig med det manglende antal bestyrelsesmedlemmer. Disse skal senest 14 dage efter en afholdt generalforsamling konstituere sig således at den udover de på generalforsamlingen valgte medlemmer, kommer til at bestå af en formand for seniorafdelingen, en formand for ungdomsafdelingen. Samt 1 menigt bestyrelsesmedlem.

§11.

Klubben er en kontingentforening. Kontingentets størrelse fastlægges af bestyrelsen og opkræves halvårsvis forud med forfald for aktive medlemmer hver den 1. februar og 1. august. Kontingent for passive opkræves helårligt med forfald hver den 1. februar. Kontingentrestancer på over 2 måneder medfører udelukkelse fra klubbens aktiviteter.

§12.

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de på en generalforsamling værende stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

§13.

Til klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen, senest 30 dage efter ovennævnte generalforsamling, indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning. Opløses klubben, tilfalder klubbens aktiver en almennyttig forening, som vælges af afgående bestyrelse.

 

Opdateret d. 29. november 2012.